Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου, οι εταίροι προσδιόρισαν την ομάδα-στόχο του έργου ως τους πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί άσυλο ή είναι ήδη σε καθεστώς ασύλου, και ειδικότερα πρόσφυγες που ζουν εδώ και αρκετό καιρό στη χώρα υποδοχής, έχουν ικανοποιήσει σε κάποιο βαθμό τις βασικές τους ανάγκες και είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε δράσεις εκπαίδευσης/κατάρτισης.

Στη συνέχεια, οι εταίροι του έργου εντόπισαν σχετικές ενδιαφερόμενες οργανώσεις (stakeholders) στις χώρες τους και διεξήγαγαν μια έρευνα μεταξύ αυτών των οργανώσεων σχετικά με τις προτεραιότητες εκπαίδευσης/κατάρτισης  της ανωτέρω ομάδας-στόχου προσφύγων καθώς και τις δικές τους ανάγκες ως εκπαιδευτές ή προσωπικό υποστήριξης για μια νέα εκπαιδευτική μεθοδολογία βασισμένη στην τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό, χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο online ερωτηματολόγιο. Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τα τέλη Ιανουαρίου 2017 έως τις αρχές Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκαν επαφές με 351 ενδιαφερόμενες οργανώσεις και συγκεντρώθηκαν 127 απαντήσεις στην έρευνα (18 στην Ελλάδα). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ομάδων εστίασης (focus groups) σε όλες τις χώρες του έργου, στις οποίες συμμετείχαν μέλη της ομάδας στόχου των προσφύγων. Οι απαντήσεις στην έρευνα και τα ευρήματα στο πλαίσιο των συναντήσεων των ομάδων εστίασης αναλύθηκαν και ενσωματώθηκαν στη συνέχεια σε μια Έκθεση Εκπαιδευτικών Αναγκών. Η Σύνοψη της Έκθεσης στα ελληνικά είναι διαθέσιμη εδώ.
Σε όλες τις χώρες του έργου και μετά από την έρευνα που διεξήχθη, πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους ενδιαφερόμενων οργανώσεων που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στις ειδικές για κάθε χώρα επιχειρησιακές ομάδες (task force). Στην Ελληνική ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις οργανώσεις:

  • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων – www.arsis.gr ,
  • CARITAS Αθήνας – www.caritasathens.gr
  • CIVIS PLUS – www.civisplus.gr
  • Generation 2.0 RED – www.g2red.org ,
  • PRAKSIS – www.praksis.gr

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Εκπαιδευτικών Αναγκών, εκπονήθηκε η  Έκθεση Μεθοδολογίας του REHAC. Η Έκθεση περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαιδευτικής προσέγγισης του REHAC, και επίσης παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών που βασίζονται στην υιοθέτηση πολιτιστικών μέσων με στόχο τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης προσφύγων. Θα βρείτε την Έκθεση Μεθοδολογίας στα Ελληνικά εδώ.

Τα Εκπαιδευτικά Πακέτα που διαμορφώθηκαν με βάση τη Μεθοδολογία REHAC και μετά από πιλοτική εφαρμογή στις 5 χώρες του έργου (Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία και Σλοβενία) με διαφορετικές ομάδες προσφύγων είναι διαθέσιμα στα Ελληνικά εδώ.

Το Εγχειρίδιο REHAC που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου αποτελεί μια δημοσίευση που απευθύνεται σε εκπαιδευτές και προσωπικό υποστήριξης της ενσωμάτωσης προσφύγων, και συγκεντρώνει τα κύρια αποτελέσματα του έργου – σύνοψη της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικά πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στην αξιοποίηση πολιτιστικών δράσεων με όχημα την αφήγηση ιστοριών – καθώς και οδηγίες, παραδείγματα καλών πρακτικών, μεθόδους αξιολόγησης και εκπαιδευτικό υλικό για την άρτια υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων που περιγράφονται. Οι εκπαιδευτικές δράσεις στο Εγχειρίδιο ομαδοποιούνται με βάση τη γλωσσική επάρκεια των εκπαιδευόμενων προσφύγων και τους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους, ώστε να διευκολύνουν τη χρήση του Εγχειριδίου από τους εκπαιδευτές. Το Εγχειρίδιο προσφέρεται σαν αρχείο pdf και μπορεί εύκολα να εκτυπωθεί εφόσον χρειαστεί. Είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά εδώ.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα REHAC στο Ξενοδοχείο Αμαλία στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2019 με στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτών και προσωπικού υποστήριξης προσφύγων στην Ελλάδα σχετικά με τα αποτελέσματα του REHAC, αλλά και τη διάδοσή τους περαιτέρω με την ανάδειξη τρόπων ενσωμάτωσής τους στις πρακτικές και πολιτικές υποστήριξης προσφύγων από ΜΚΟ και φορείς του δημοσίου αντίστοιχα.

Πρόγραμμα της Ημερίδας

Παρά την ιδιαίτερα βροχερή ημέρα, έδωσαν το παρόν αρκετοί συμμετέχοντες (22) που υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τη μεθοδολογία και τα εκπαιδευτικά πακέτα που προτείνονται, ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της πιλοτικής τους εφαρμογής των παραδοτέων του έργου και μοιράστηκαν μαζί μας δικές τους καλές πρακτικές και ιδέες για τη μελλοντική χρήση των αποτελεσμάτων του REHAC από τους οργανισμούς τους. Ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκόμενους για την ενεργό συμμετοχή τους και είμαστε στη διάθεση όλων για περισσότερες πληροφορίες και συνεργασίες.

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες από τις φωτογραφίες της εκδήλωσης.