Projekt PoUstvarjanje Evropejcev skozi učenje zgodovine, umetnosti in kulture (REHAC Learning) ustvarja nove in učinkovite načine za usposabljanje in dvig kompetenc pedagogov, ki usposabljajo in podpirajo begunce.

Učitelji v šolah in izvajalci izobraževanja odraslih se zaradi različnih večkulturnih skupin udeležencev izobraževanja pri svojem delu srečujejo z vse večjimi izzivi. Organiziranje in vodenje učenja v takšnih skupinah zahteva nove usposobljenosti in povečano zavest o okoliščinah, s katerimi se soočajo populacije udeležencev. Cilj tega projekta je pedagogom pomagati graditi na svojih pedagoških sposobnostih in znanjih z uporabo inovativnih metod, ki temeljijo na izkustvenem učenju. Kakšne so potrebe izobraževalcev in strokovnih delavcev si lahko preberete v SINTEZI UGOTOVLJENIH UČNIH POTREB tukaj.

Z razvojem učnih metodologij, materialov in orodij, katerih namen je premagovati izključenost, ki jo izkušajo begunci zaradi neobvladovanja novega jezika in zaradi ovir, ki jih povzroča nenadna presaditev v novo kulturo skupaj z osebnimi stiskami in nizko kvaliteto življenja, si projekt prizadeva združevati humanističen pristop z inovativnim učnim procesom in hkrati omogoča začetek nemotenega procesa integracije za vključevanje beguncev v družbo in delovni trg gostujoče države. Več o REHAC UČNI METODOLOGIJI si lahko preberete tukaj.

 

Učni paketi razviti v okviru projekta REHAC ponujajo širok obseg različnih aktivnosti, ki temeljijo na kulturnem učenju. V priročniku predstavljamo dva glavna učna paketa, enega za boljše razumevanje jezikovnih in kulturnih norm države gostiteljice in drugega kot uvodni tečaj o kompetencah in karierni orientaciji z vidika vstopa na trg dela. Učni paketi so razviti tako, da omogočajo učenje in pridobivanje kompetenc s pomočjo zgodovinskih tem, umetnosti in kulturnega učenja za udeležence, ki so begunci, vendar jih je mogoče prilagoditi za uporabo drugim ranljivim skupinam s travmami in težavami v komunikaciji. Pri opredeljevanju kompetenc se upošteva literatura EU, ki izpostavlja tri komponente: komponento znanja, vedenjsko in vrednostno komponento. Več o REHAC UČNIH PAKETIH si lahko preberete tukaj.

 

Priročnik je ključni rezultat projekta, ki povzema glavne rezultate in ponuja veliko primerov izvajanja učnih aktivnosti REHAC. Vsebuje tudi podroben opis vseh učnih aktivnosti in ponuja smernice za strokovnjake s področja izobraževanja in oskrbe ciljne skupine beguncev. REHAC PRIROČNIK v slovenskem jeziku najdete na povezavi tukaj.

V mesecu marcu 2019 smo organizirali nacionalni dogodek, ki se ga je udeležilo okoli 30 deležnikov iz različnih držav EU. Skozi REHAC aktivnosti smo deležnike, predvsem izobraževalce, učili na kakšen način lahko uporabljajo REHAC metodologijo in uporabljajo učne pakete.

 

 

Partnerstvo ima širok razpon strokovnosti pri zagotavljanju izobraževanja odraslih, med katerimi so nekateri še posebej usposobljeni za formalno izobraževanje učiteljev. Delo poteka znotraj rednih učnih centrov za odrasle, v muzejih in kulturnih centrih ter na univerzah.

 

Skupni dejavniki partnerstva so: spodbujanje migrantov pri vključevanju v novo kulturo, vseživljenjsko učenje, podpora pri pridobivanju temeljnih znanj in spretnosti za »nov začetek« v življenju, uporaba kulturnih ustanov za lajšanje učenja in razvijanje jezika ter potreba po močni podporni mreži za vse ponudnike izobraževanja znotraj Evropske skupnosti in znotraj njihove lastne države.

 

Skozi projekt želimo ustvariti novo, inovativno metodologijo, nove pristope k učenju in obravnavanju vsebin skozi pripovedovanje zgodb, vključujoč zgodovino, umetnost in kulturo z namenom inkluzije in integracije v evropsko družbo.

Izobraževalni center Geoss je znan po svoji angažiranosti tako v lokalnem kot v širšem družbenem okolju, še posebej na področju izobraževanja odraslih, kjer venomer stremimo k pridobivanju novih kompetenc s ciljem odraslim ponuditi optimalno kvaliteto izobraževanja. V naših ambicijah in ciljih stremimo tudi dlje, in sicer v okviru projektov Erasmus+ razvijamo nove metode in pripravljamo učne vsebine tudi za evropske potrebe.