REHAC Återupptäcker europeer genom historia, konst och kulturellt lärande.

Ökad migration leder till nya utmaningar för utbildare vilka ska möta behoven av multikulturella grupper av studenter med väldigt olika bakgrund och olika utbildningar samt ofta traumatiska livserfarenheter.

Målet med REHAC lärandeprojekt är att utveckla nya lärandemetoder material och verktyg som kan hjälpa flyktingar att navigera sina liv i sina nya länder. Projektet vill särskilt använda resurser i form av kultur, konst och historia för att underlätta förvärvet av nya kompetenser och färdigheter. Särskilt i språk och karriärutveckling.

Projektet administreras av Euroacademy i Grekland och projektpartnerna kommer från Italien, Sloveninen, Norge och Sverige. I Sverige deltar NCK, nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och Stiftelsen Jamtli. Alla deltagande organisationer har erfarenhet av vuxnas lärande och integration samt samarbetar med institutioner som är än mer engagerade i flyktingars lärande.

Här kan du läsa om vilka metoder projektet studerat.

Här kan du läsa om den metod som kommer att användas i projektet.

 

Lärandepaketen som utvecklats inom ramen för REHAC-projektet erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter baserade på kulturellt lärande. I handboken presenterar vi två huvudsakliga lärandepaket, ett för bättre förståelse av språket och kulturella normer i landet och den andra som en introduktionskurs om kompetenser och karriärorientering med syfte att komma in på arbetsmarknaden. Lärandepaketen utvecklas på ett sådant sätt att de underlättar inlärning och förvärvande av kompetenser genom historiska ämnen, konst och kulturellt lärande för deltagare som är flyktingar, men de kan justeras för användning med andra utsatta grupper med trauman och kommunikationssvårigheter. Vid fastställande av kompetenser beaktas EU:s litteratur, som pekar på tre komponenter: en kunskapskomponent, en beteendekomponent och en värdekomponent.

Här kan du läsa om den Lärandepaketen REHAC.

 

Den handboken är en huvudprodukt från projektet, som sammanfattar de viktigaste resultaten och ger en mängd exempel på verkliga implementeringar av REHAC: s lärandeaktiviteter, samt en bilaga till den detaljerade beskrivningen av alla lärandeaktiviteter, som ger vägledning till utbildnings- och vårdpersonal i deras implementering.

Här kan du läsa om den Handboken REHAC.